Platforma Promocji Blogów
 • ponad 77 800 artykułów przecztanych ok. 3 813 000 razy

Regulamin firmy INB Digital sp. z o.o. dla platformy internetowej blogbooster.pl dla Blogerów

 

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym blogbooster.pl, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Blogerów.
  2. Serwis internetowy jest udostępniany przez spółkę INB Digital sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Derdowskiego 7, 81-361 Gdynia, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000515338 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy; NIP 5862298098.
  3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Blogerów, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
  4. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Dostawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
  5. Blogerzy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
  6. Dostawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego blogbooster.pl Blogerom przed zawarciem Umowy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  7. Od chwili rozpoczęcia korzystania z usług, każdy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.
 2. Definicje
  1. Dostawca – INB Digital sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Derdowskiego 7, 81-361 Gdynia, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000515338 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy; NIP 5862298098.
  2. Bloger – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę, na podstawie Regulaminu.
  3. Klient – firma, z którą spółka INB Digital sp. z o.o. zawarła umowę o współpracy, dotyczącą pośrednictwa przy współpracy z blogerami.
  4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Blogerów w oparciu o Regulamin.
  5. Umowa – umowa zawarta między Blogerem, a także niezarejestrowanym użytkownikiem, a Dostawcą upoważniająca Blogera do korzystania z serwisu internetowego oraz udostępnionych na nim możliwości promocyjnych bloga oraz możliwości prowadzenia działań na rzecz Klientów, zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym Regulaminie oraz dodatkowych regulaminach szczegółowych, jeśli takie powstaną dla danej akcji.
 3. Prawa i obowiązki Dostawcy i Blogera
  1. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
  2. Dostawca będzie się starał aby blogbooster.pl funkcjonował w sposób ciągły, z roczną średnią dostępnością wynoszącą 95%. Nie dotyczy to czasów przestoju – przerw w funkcjonowaniu Serwisu, które mogą wystąpić w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów, poprawieniu bezpieczeństwa lub integralności serwera albo przeprowadzeniu technicznych działań oraz służącym poprawnemu albo poprawionemu wykonaniu usług przez Dostawcę i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Blogerzy nie będą informowani o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
  3. Korzystając z Serwisu Blogerzy mają obowiązek postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
  4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Blogera Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Dostawcy. W szczególności Bloger nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Dostawcę na jakąkolwiek szkodę majątkową.
  5. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
  6. Dostawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w serwisie blogbooster.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownicy mają prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.
  7. Bloger zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług płatnych przed dostępem osób nieuprawnionych. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych przez Blogera niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Dostawcę obciążają Blogera.
  8. Dostawca może okresowo, w sposób przez siebie wybrany udzielać rabatów lub zniżek na określone Usługi. Rabaty nie są przyznawane przez Biuro Obsługi Klienta. Rabat dla nowych klientów przysługuje wyłącznie tym Blogerom, których dane nie zostały wcześniej zapisane przez Dostawcę. Skutki niewłaściwego zabezpieczenia danych, w tym niemożność skorzystania z rabatów czy zniżek oferowanych przez Dostawcę, obciążają Blogera.
 4. Zakres usług świadczonych przez Dostawcę
  1. Usługami oferowanymi w ramach serwisu są:
   • promowanie serwisu Blogera na podstawie zlecenia otrzymanego od Blogera w systemie blogbooster.pl, w ramach promocji prowadzonej dla serwisu blogbooster.pl, a także wykraczające poza ramy tej promocji. Środki i sposoby promocji zostaną wybrane przez Dostawcę, aby dostarczyć efekty usługi zgodnie z estymacją liczby odwiedzin podaną w zleceniu;
   • podstawą rozliczenia usługi promocji serwisu Blogera są wyniki kodu Google Analytics podłączonego do serwisu Blogera. W przypadku reklamacji Dostawca ma prawo zażądać dostępu administracyjnego do konta Google Analytics serwisu Blogera w celu rozpatrzenia reklamacji.
   • pośredniczenie w zawarciu umowy pomiędzy Blogerem a Klientem, zamawiającym usługę promocyjną (Promocja firmy lub produktów na blogu);
   • nieodpłatne udostępniane treści ofert dostarczanych przez Klientów; Dostawca nie sprawdza, czy wstawione oferty oraz inne treści podane przez Klientów na blogbooster.pl są zgodne z prawem i z prawdą oraz czy są kompletne;
   • udostępnianie miejsca na serwerach Dostawcy w celu dodawania komentarzy i opinii na temat Klientów w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Dostawcę w Serwisie; treści wystawione przez Blogerów nie odzwierciedlają opinii Dostawcy.
   • umożliwienie realizacji umowy sprzedaży oraz pośrednictwo w niej, jeśli taka będzie wola stron.
  2. Dostawca nie jest stroną umowy odnośnie produktów i usług oferowanych na Blogbooster.pl przez Klientów, lecz jest wyłącznie pośrednikiem umowy zawartej pomiędzy Klientem a Blogerem. Umowy zawarte na blogbooster.pl uprawniają i zobowiązują jedynie uczestniczących Klientów i Blogerów chyba, że strony zadecydują inaczej i znajdzie to odzwierciedlenie w umowie podpisanej przez Dostawcę.
 5. Rejestracja Blogera
  1. Rejestracja Blogera jest warunkiem jego uczestnictwa w blogbooster.pl.
  2. Bloger musi podać przy rejestracji imię, nazwisko, telefon oraz adres emailowy, taki z którego odbiera korespondencję. Musi podać także adres internetowy swojego Bloga oraz link RSS.
  3. Podanie danych osobowych i adresowych jest dobrowolne. Odmowa podania niektórych danych może uniemożliwić świadczenie usługi przez Dostawcę.
  4. Rejestracja uczestnictwa w serwisie blogbooster.pl dochodzi do skutku, gdy Bloger potwierdza przez siebie wpisane dane na stronie "Rejestracja" klikając przycisk "Zarejestruj się" i przez to proponuje zawarcie umowy użytkowania z blogbooster.pl.
  5. Bloger ma możliwość skorygowania przez niego wpisanych danych przed ostatecznym wysłaniem rejestracji do blogbooster.pl, a także w każdej chwili po jej zakończeniu.
  6. Po zakończonej rejestracji wysyłany jest mail od Dostawcy, w którym Dostawca potwierdza otrzymanie propozycji rejestracji i akceptuje ją poprzez dodanie bloga do Serwisu blogbooster.pl.
  7. Roszczenie o rejestrację i uczestnictwo na portalu blogbooster.pl nie istnieje. W szczególności, Dostawca zastrzega sobie prawo, aby nie przyznać Blogerowi statusu "Blogera" na portalu.
  8. Bloger nie ma prawa do wielokrotnej rejestracji na blogbooster.pl, natomiast ma prawo do dodania wielu blogów na jednym koncie użytkownika. Konto użytkownika nie może zostać przeniesione na innego użytkownika.
 6. Dane osobowe Blogera i polityka prywatności
  1. Udostępniając formularz rejestracyjny Dostawca określa dane osobowe Blogera, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Dostawcę.
  2. Bloger oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Blogera, Dostawca może niezwłocznie usunąć konto Blogera oraz zawiadomić odpowiednie organy.
  3. W przypadku zmiany informacji podanych podczas rejestracji, Bloger zobowiązuje się przekazać je Dostawcy niezwłocznie i bez wezwania wszystkie. Gdy Bloger nie poinformuje o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Dostawcę do Blogera na adres e-mail podany przez Blogera podczas rejestracji zostały doręczone.
  4. Bloger w żadnym wypadku nie ma prawa do oddania swoich danych dostępowych trzecim, zwłaszcza hasła. Jeśli się okaże, że mimo to trzecia strona ma dostęp do konta Blogera albo Bloger podejrzewa inne nadużycie swojego konta, musi o tym natychmiastowo zawiadomić Dostawcę i zmienić swoje dane dostępowe.
  5. Jeśli są przeprowadzone transakcje za pomocą danych dostępowych Blogera, Bloger musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie powiadomił Dostawcy na czas o utracie swoich danych dostępowych lub o innym nadużyciu.
  6. Dostawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Blogerów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  7. Dane osobowe Blogerów przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług wynikających z Regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
  8. Dane osobowe Blogerów będą przekazywane Klientom, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia Klienta.
  9. Bloger wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji lub w trakcie finalizacji zamówienia, przez Dostawcę usług, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
  10. Bloger wyraża zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jeśli zostanie wybrana taka opcja na stronie, zgodę na otrzymywanie w ramach serwisu prowadzonego przez spółkę INB Digital Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, przy ul. Derdowskiego 7 na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Klientów.
 7. Finalizacja oraz realizacja umowy pomiędzy Blogerem, Dostawcą a Klientem
  1. Wstawienie ogłoszenia na portal blogbooster.pl przez Klienta nie stanowi jeszcze wiążącej oferty Klienta. Umowa jest finalizowana dopiero w momencie wiążącego wysłania zgłoszenia przez Blogera, po tym jak ogłoszenie zostanie przez niego zaakceptowane i Bloger następnie zakończy swój wybór klikając „Przystępuję do akcji" na stronie ogłoszenia.
  2. Przed wiążącym wysłaniem potwierdzenia Bloger ma możliwość sprawdzenia i skorygowania przez siebie wprowadzonych danych.
  3. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Blogerem zostaje zawarta w momencie wysłania maila z potwierdzeniem do Blogera przez Dostawcę w zastępstwie Klienta, tzn. w jego imieniu.
  4. W uzasadnionych przypadkach Bloger lub Dostawca może anulować zgłoszenie. O fakcie anulowania Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
  5. Metody płatności są ustalane przez Dostawcę. Klient i Bloger są zawiadamiani o wybranych metodach płatności w trakcie procesu zamawiania i może wybrać jedną z nich.
  6. Bloger może zamawiać dodatkową promocję swojego bloga na portalu blogbooster.pl, w celu uzyskania większej liczby użytkowników swojego Bloga. W tym celu na koncie użytkownika przy nazwie bloga należy wybrać przycisk „Promuj”. Promocja zostanie uruchomiona w ciągu 48 godzin od zaksięgowania płatności na koncie Dostawcy. Brak płatności oznacza rezygnację z promocji.
 8. Płatności
  1. Bloger może zapłacić za zamówioną promocję na portalu blogbooster.pl za pośrednictwem płatności internetowej, realizowanej przez systemy płatnicze wymienione w punkcie 8.2, w chwili składania zamówienia. Klient płaci za ogłoszenia oraz akcje w serwisie blogbooster.pl na podstawie odrębnych umów i warunków. Brak którejś z metod płatności wymienionych powyżej nie stanowi podstawy do reklamacji.
  2. Płatności internetowe w blogbooster.pl realizowane są poprzez zewnętrznych operatorów: Przelewy24 i PayPal, w zależności od wybranego sposobu płatności.
  3. Zapłata za zamówienie poprzez płatność internetową uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie operatora zewnętrznego (punkt 8.2) i przesłania tej informacji od danego operatora płatniczego do blogbooster.pl.
  4. W przypadku odrzucenia zamówienia, płatność za zamówienie jest zwracana na konto Blogera w terminie 5 dni od odrzucenia zamówienia.
  5. Promocja serwisów Blogera oraz promocja Klientów jest realizowana wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że strony zadecydują inaczej, co znajdzie odzwierciedlenie w piśmie podpisanym przez Dostawcę.
 9. Odpowiedzialność
  1. Wszelkie treści zamieszczone przez Blogera na blogbooster.pl należą wyłącznie do danego Blogera. Dostawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
  2. Bloger ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa lub praw osób trzecich. Bloger zobowiązuje się zwolnić Dostawcę od roszczeń, które powstały z wyniku nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
  3. Odpowiedzialność Dostawcy, niezależnie od podstawy prawnej, czy za naruszenie zobowiązań umownych czy niedozwolony czyn, jest jednoznacznie określona przez następujące postanowienia:
   • Dostawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zamiar lub rażące niedbalstwo jak również za szkody na osobie, za lekkie niedbalstwo jednak tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, za opóźnienie lub niemożność z winy Dostawcy. Odpowiedzialność w przypadku naruszenia takiego zobowiązania istotnego dla Umowy jest ograniczona do szkód typowych dla Umowy, z którymi Dostawca liczył się w czasie zawarcia Umowy na podstawie w tym czasie znanych okoliczności. Zobowiązania istotne dla Umowy w tym znaczeniu to są takie zobowiązania, na których spełnienie Bloger może regularnie polegać i których spełnienie jest istotne do osiągnięcia celów wytyczonych w Umowie.
   • Za utratę danych Dostawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z powyższymi akapitami tylko, gdyby taka utrata nie byłaby możliwa do uniknięcia, pomimo zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa przez Blogera.
  4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku wyraźnej gwarancji Dostawcy oraz w przypadku szkód na życiu, na ciele lub zdrowiu oraz w przypadku zobowiązujących regulacji prawnych.
  5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności:
   • za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Blogerów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
   • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Blogera, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Blogera bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
   • za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Klienta danych oraz informacji z Serwisu;
   • za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem;
   • za utratę przez Blogera danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy;
   • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług
  6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Blogerów, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Dostawcę do Blogera.
 10. Ocena i skargi. Zasady zamieszczania wpisów
  1. Dostawca daje Blogerom na blogbooster.pl możliwość oceny współpracy z Klientem po zrealizowaniu zgłoszenia do akcji Klienta (np. poprzez przyznanie gwiazdek i/lub za pomocą komentarzy lub przyznaniem gwiazdek).
  2. W przypadku anulowania zgłoszenia, oceny Blogerów nie będą publikowane.
  3. Dostawca jest upoważniony, lecz nie zobowiązany, do ujawnienia wspomnianych ocen wszystkim użytkownikom portalu blogbooster.pl. Na ujawnienie Dostawca ma 7dni.
  4. Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ocen rozdanych przez Blogerów.
  5. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
  6. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności: wulgaryzmów, reklam w tym przekazów stanowiących reklamę ukrytą, odesłań do innych stron internetowych, zwłaszcza prowadzących działalność konkurencyjną, treści niezgodnych z prawem, lub naruszających dobra osobiste osób trzecich a Dostawca ma prawo odpowiedniej modyfikacji takiego wpisu w celu umożliwienia jego publikacji.
  7. Bloger zamieszcza wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  8. Dostawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Blogerów w Serwisie.
 11. Czas trwania, zablokowanie i rozwiązanie Umowy
  1. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Jest ważna od momentu aktywacji konta Blogera przez Dostawcę i może być zakończona w każdym czasie przez Blogera poprzez usunięcie jego konta na blogbooster.pl.
  2. Dostawca może wymówić Umowę przepisowo dwa tygodnie przed końcem miesiąca.
  3. Bloger jest świadomy, że musi spełnić wszystkie zobowiązania wobec Dostawcy oraz wobec ewentualnym innym stronom Umowy przed jej zakończeniem.
  4. Prawo do bezzwłocznego wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn pozostaje nienaruszone. Dostawca może bezzwłocznie wymówić Umowy zwłaszcza w przypadkach, gdy:
   • Bloger umyślnie wpisał fałszywe dane w ramach oceniania,
   • Bloger podał fałszywe albo niekompletne dane przy rejestracji,
   • Bloger naruszył wielokrotnie inne umowne zobowiązania i nawet na żądanie przez Dostawcę nie zaprzestaje zaniedbywania tych obowiązków.
   • W przypadku gdy Umowa została rozwiązana przez Dostawcę, Bloger nie ma prawa do zarejestrowania nowego konta, również pod innym imieniem lub inną nazwą.
  5. Każde wypowiedzenie Umowy musi być złożone w formie pisemnej. Wypowiedzenie przez e-mail należy również do formy pisemnej.
 12. Reklamacje
  1. Blogerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia. Reklamacje dotyczące promocji serwisu Blogera mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres blogbooster@inb-digital.pl w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
  2. W przypadku zgłaszanych przez Blogera problemów z realizacją zlecenia przez Klienta, blogbooster.pl dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające zainteresowane strony.
  3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące informacje:
   • adres e-mail,
   • data wystąpienia nieprawidłowości,
   • uzasadnienie reklamacji,
   • numer zamówienia (w razie potrzeby).
  4. Blogbooster.pl rozpatrzy reklamację i poinformuje Blogera o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia.
  5. Dostawca może służyć jako osoba kontaktowa dla Blogera w przypadku reklamacji tyczących zlecenia zleconego przez Klienta do przyjęcia, edycji i przekazu reklamacji do danego Klienta. Dostawca nie jest do tego zobowiązany.
  6. Dostawca może skierować Blogera do danego Klienta w celu wyjaśnienia reklamacji, ponieważ Dostawca jest jedynie pośrednikiem Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Blogerem. Dostawca skieruje Blogera zwłaszcza wtedy do Klienta, gdy bezpośrednie wyjaśnienie skargi pomiędzy stronami Umowy stanowi szybsze i prostsze rozwiązanie.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Jeśli Bloger jest przedsiębiorcą jest on wówczas uprawniony do wnoszenia tylko roszczeń bezspornych lub prawomocnie ustalonych.
  2. Wszystkie ceny na blogbooster.pl są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
  3. Strony mogą przenieść prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy jedynie za pisemną zgodą drugiej strony.
  4. Jeśli postanowienia niniejszych warunków są albo staną się nieważne i/albo są sprzeczne z regulacjami prawnymi, ważność pozostałych warunków nie zostaje przez to naruszona. Postanowienia, które zostały uznane za nieważne, zostaną zastąpione najbardziej zbliżoną regulacją prawną.
Kliknij "Like"
i weź udział w konkursie na Facebook